2020. július 11, szombat

Gratulálunk városunk arany- és gyémántdiplomás pedagógusainak!


Életmód - 2017. június 5.
szerző: SH

iskola-tanszer

Siklós Város Önkormányzata nevében külön köszöntötte Balázs Csaba azon pedagógusainkat, akik több évtizede szerezték meg diplomájukat, és ezáltal jogosulttá váltak arra, hogy átvegyék arany és gyémánt diplomájukat.

Emlékszem arra, amikor megszeppent elsősként iskolába mentem, amikor tele voltam kíváncsisággal és félelemmel, mert nem tudtam mi vár rám. Gondolom sokan átéltünk hasonló élményeket, amik mélyen belénk égtek, hogy még most is tisztán emlékszünk minden egyes pillanatára. A kezdeti félelem azonban megszűnt, amikor találkoztam azokkal a pedagógusokkal, akik olyan elhivatottak voltak, hogy nekik köszönhetően elmúlt a félelmem is.

Az ő hozzáértésük, empátiájuk, kedvességük, de egyben határozottságuk is kellett ahhoz, hogy úgy érezzem, hogy az iskola lesz az a hely, ahol tanulni, fejlődni fogok, és ami a legfontosabb, hogy egy életre szóló élménnyel leszek gazdagabb. Felnőttként már tudom, hogy valóban az iskola az a hely, ami egy életen át elkísér. Előfordult néha, hogy egy-egy tanárom haragudott rám, amit akkor zokon vettem, pedig tudom, hogy nem rám, hanem értem haragudott. Ez ott és akkor még nem tudatosult kellőképpen, pedig hányszor és hányszor hálásnak kellett volna lennem érte…

Szeretettel gondolok valamennyi tanáromra, akik felkészítettek a nagybetűs életre, akik a családom mellett, embert faragtam belőlem. Szeretném, ha mindegyik tanáromnak még nagyon sokáig tudnék hangos kezicsókolomot köszönni. Minden iskolásnak olyan tanárt kívánok, mint amilyeneket nekem adott a sors!

Balázs Csaba alpolgármester

 

Egy emberöltőnyi zeneszeretet…, a mindenki Mimi nénije

Horváth Lászlóné, Mimi néni 1967-ben, azaz 50 éve szerzett tanári oklevelet zongora és szolfézs szakon Pécsett.

Zenei tanulmányait Siklóson kezdte, közép- és felsőfokon Pécsett tanult tovább. Diplomája megszerzése után a siklósi zenei általános iskolában tanított, majd nyugdíjazásáig a Siklósi Zeneiskola zongora- és szolfézs tanára volt.

Férjével együtt sok munkát fektetett abba, hogy Siklóson önálló zeneiskola legyen. Mimi néni, hiszen így ismerik a legtöbben, fontosnak tartotta a helyi hagyományok ápolását, helyi értékek védelmét. Kiváló volt közösségteremtő szerepe a Siklósi Zeneiskolában és a városban egyaránt. Fontosnak tartotta a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását, de a tehetségek kibontakoztatását és fejlesztését is. Zeneóvodát, hangszerbeiskolázási hangversenyeket és kórusokat kísért, filharmóniai hangversenyeket szervezett és tanári hangversenyeken működött közre. A városi kórusok és a siklósi iskolák énekkarainak zongorakísérője volt. Aktívan részt vett városi, megyei, országos rendezvényeken, versenyeken, ahol növendékei arany és ezüst minősítéseket kaptak. Az országos négy- és hatkezes versenyen szereplő tanítványai kiemelt nívódíjban részesültek. Mimi néni felkészítő tanári elismerésben részesült. Előadások, hangversenyek, megyei találkozók szervezésében is jeleskedett.

Nyugdíjas koráig a zongoristák tanszakvezetője volt. Szaktudásával, tapasztalatával mindig segítette fiatal kollégáit. A többi intézménnyel való jó kapcsolat kiépítését is fontosnak tartotta. A zene szeretetére nevelte már óvodás koruktól a kicsiket. Gyerekek iránti szeretete vitathatatlan volt, tovább mindvégig jó és segítő kollégája volt az iskolának. 1981-ben miniszteri dicséretben részesült, 2000-ben pedig Siklós városa Batthyány Emlékérmet adományozott neki.

 

Borsosné Mehring Magdolna

mehringneBorsosné Mehring Magdolna 1961. január 1-jétől a Kémesi Általános Iskolában dolgozott képesítés nélküli nevelőként. 1963-ban kezdte el a Pécsi Tanárképző Főiskolán tanulmányait levelezős hallgatóként, ahol 1967-ban szerzett földrajz-történelem szakos tanári diplomát. 1967. szeptember 1-jétől kezdett tanítani. 1971. augusztus 16-án került a Siklósi 1. sz. Általános Iskolába, (jelenleg Szent Imre katolikus iskola) ahol 2003-ig, nyugdíjba vonulásáig dolgozott.  Itt földrajz-történelem szakos tanárként, napközis nevelőként és a speciális felső tagozat tanáraként tevékenykedett. Mindig elsődleges feladatának tekintette a hátrányos helyzetű gyermekek nevelését-oktatását. Nagy szakmai szeretettel, hittel és alázattal végezte a mindennapok feladatait. Személyiségének fő jellemzője a következetesség és a határozottság volt.

Tanári munkáját az alaposság, az igényesség és a türelem jellemezte.  Mindig arra késztette tanulóit, hogy rá figyeljenek; jelenlétével olyan légkört teremtett, amely elősegíti a közös munkát. A gyerekek szerették és bizalommal fordultak felé. Őszintén jelent meg diákjai előtt, így pozitív emberi példát adott. Munkatársaival jó kapcsolatot épített ki a hosszú évek során. Az iskolai élet feladataiból szívesen részt vállalt.  Magdi néni nyugdíjasként is rendszeresen látogatja intézményünket, részt vesz az iskola programjain, jó kapcsolatot ápol volt kollégáival. Pozitív életszemlélete példa mindannyiunk számára. Borsosné Mehring Magdolnának, diplomája megszerzésének 50 éves jubileumán szívből gratulál a Szent Imre Katolikus Iskola egész közössége.

 

Csicsman Sándorné  (Gelencsér Erzsébet)

1956-ban Diósviszlón dolgozta végig a gyakorlóévét, majd 1957-ben Bükködön a nevelőotthonban és az általános iskolában kapott tanítói állást. 1963-ban teljesült a vágya és a siklósi általános iskolában, később a megalakuló 2. számú Általános Iskolában folytathatta tanítói munkáját. Nyugdíjazásáig az iskola egyik legeredményesebb pedagógusa volt. Munkáját lelkiismeretesen, következetesen precízen végezte, amit többször ismertek el szakmai kitüntetéssel.

Mentortanárként a legnagyobb alapossággal figyelte, segítette a kezdő pedagógusok munkáját. Sok éven keresztül volt a tanítói munkaközösség vezetője, a nevelőtestület javaslatára vezető pedagógus lett. Irányításának köszönhetően erős megbízható csapat nevelte az alsós kisdiákokat. Magas színvonalon teljesítette pedagógiai feladatait. Kiemelkedő feladatának tekintette a nehéz sorsú gyerekek támogatását, a tehetséges tanulók fejlesztését. Tanítványai mindig élenjártak a tanulásban, példát mutattak magatartásukkal társaiknak és helytálltak később felsőbb iskoláikban is. Naprakész, rendkívül körültekintő felkészültsége kivívta a szülők elismerését is.

 

Halmos Józsefné Panni néni

halmosneHalmos Tanárnő- sok-sok tanuló Pannika nénije- évtizedeken keresztül tanította-nevelte diákjait a Siklósi Táncsics Mihály Gimnáziumban. Magyar nyelv és irodalom szakosként különös hangsúlyt fektetett a szép magyar beszédre, szeretettel javította a diákok nyelvhelyességi és stilisztikai hibáit, irodalmi szakkört vezetett, műsorokat, színházlátogatásokat szervezett, a tanórákon kívül is segítette a gimnazisták érettségire készülését.  Történelem órái igazi élményt jelentettek diákjai számára, hiteles információkkal, adatokkal, történetekkel egészítette ki a tankönyvben leírtakat.  Soha nem utasította el egyetlen diák kezdeményezését, segítő szándéka több esetben jelentett mentőövet tanítványainak.  Kollégái tisztelték és tisztelik szaktudásáért, módszertani kultúrájáért, emberségéért.

Megérdemelt nyugdíjas pihenőéveiben is jó kapcsolatban maradt a gimnáziummal, a középiskola pedagógusai pedig több esetben kikérik véleményét, figyelnek mondataira.

A Siklósi Táncsics Gimnázium minden dolgozója nevében köszönöm, hogy megismerhettük, hogy mindig számíthattunk és ma is számíthatunk Rá! Kívánunk Neki egészséget, nyugalmat, és minden napra örömöt!

 

Harmat Mihályné Erzsike néni

harmatneA Pécsi Pedagógiai Főiskolán 1957-ben szerezett matematika-kémia szakos tanári diplomát.  1957. augusztus 15-én került a Szent Imre Katolikus Általános Iskola jogelődjébe, a Siklósi 1. sz. Általános Iskolába, ahol nyugdíjba vonulásáig dolgozott.  Oktató- nevelő munkájának elismeréseként 1969-ben megkapta az „Oktatásügy Kiváló Dolgozója” kitüntetést. Mindig nagy szakmai szeretettel, hittel és alázattal végezte a mindennapok feladatait. Tanulókkal szembeni magatartását a józan szigor, a kedves beszéd, a következetesség és igényesség jellemezte. Dinamikájával, óráinak pergősségével arra késztette tanulóit, hogy rá figyeljenek; jelenlétével olyan légkört teremtett, amely elősegítette a közös munkát. Fontos volt számára, hogy pozitív élmények gazdagítsák tanulóit, ezért szervezett számukra tanulmányi kirándulásokat, osztályműsorokat.

Mindig elsődlegesnek tartotta, hogy tanítványait megtanítsa arra, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti vágyukat, hogy megtanítsa őket a jól végzett munka örömére. Diákjai minden évben járási, megyei, sőt országos versenyeken is eredményesen szerepeltek. Munkatársaival jó kapcsolatot épített ki a hosszú évek során. Az iskolai élet feladataiból szívesen részt vállalt. Harmat Mihálynénak, diplomája megszerzésének 60 éves jubileumán szívből gratulál a Szent Imre Katolikus Iskola egész közössége.

 

Szerda Rózsa

szerdarozsaSzerda Rózsa Tanárnő évtizedeken át matematikát tanított a Siklósi Táncsics Mihály Gimnáziumban.

Szakmai elhivatottságát bizonyítja az a sok – matematikát eredendően nem kedvelő – sikeresen érettségiző diák, akikkel tanórákon kívül is , szabad idejében , fáradhatatlanul dolgozott.   Figyelt Kollégáira, a pályakezdő tanárokkal segítő szándékkal osztotta meg gondolatait. Szerda Rózsa Tanárnő szigora legendásan híres és eredményes volt, tanítványai eredményesen szerepeltek versenyeken, és többen szereztek matematika tanári diplomát felsőfokú oktatási intézményben.

Gyémánt diplomájához a Táncsics Gimnázium tanárai nevében gratulálunk, és kívánunk Neki további egészséges, nyugalmas éveket!

 

Kovács Ignácné, Szulczer Judit

1967-ben végzett a Pécsi Tanárképző Főiskolán magyar – történelem – rajz szakos tanárként. Diplomája kézhezvétele óta Siklós oktatásáért dolgozott. Kezdetben az akkor még egyedüli 1. számú Általános Iskolában tanított, ahol az úttörőcsapat vezetője is volt. 1982-től a működését akkor megkezdő 3. számú, ma Kanizsai Dorottya Általános Iskolában folytatta munkáját. 1991-től 11 éven át az intézmény igazgatója is volt, egészen nyugdíjazásáig.

Munkáját mindig lelkiismeretesen és empátiával végezte. A fiatal kollégákat átsegítette a beilleszkedés nehézségein, fejlődésüket odafigyeléssel és tanácsokkal biztosította. Munkatársaival mindig jó viszonyt ápolt, a nyugalmas munkahelyi légkört a kölcsönös tisztelet és a sok közös program teremtette meg.

Munkásévei alatt számtalan gyermek életére volt hatással, akik mind szeretettel gondolnak rá. Aranydiplomájához gratulálunk és kívánunk még sok boldog nyugdíjas évet!

 

Mayer Ferenc  Feri bácsi

mayerferiVillányban született. Középiskolai tanulmányai után a Pécsi Tanítóképző intézetben szerzett tanítói diplomát. A főiskola elvégzése után a vidéken tanító pedagógusok rögös útjára lépett az ötvenes évek végén. a tanítói munkáját Gordisán és Mattyon kezdte. Nagy odaadással végezte munkáját színjátszó kört, énekkart, sportrendezvényeket rendezett, bekapcsolódott a települések kulturális életébe. Az elsők között népszerűsítette a kézilabda sportot. Tanítványai közül többen a siklósi férfi kézilabdát erősítették. 1974-ben került a Batthyány Kázmér Általános Iskolába (akkor még 2. sz. Általános Iskola).

Időközben a Pécsi Tanárképző Főiskolán testnevelés szakos diplomát szerzett, atlétikai szakosztályt szervezett és a Siklós SE női kézilabda csapatának edzője lett. felejthetetlenek voltak diákjai számára a Tenkes túrák. Tanítványait bevezette a modellezés rejtelmeibe. Osztálykirándulásokat, vándortáborokat szervezett.

A Hajdú Imre Utcai általános iskola megalakulásától nyugdíjba vonulásáig az iskola testnevelője és kilenc évig az igazgató helyettese volt. Szervezte az iskolai sportünnepélyeket, háziversenyeket, horgásztáborokat, segítette az iskolai diáksport egyesület munkáját. Sok gyakorló pedagógusnak volt a mentora. 1996-ban munkáját Vajda János pedagógiai díjjal ismerték el. Siklós kulturális rendezvényein a mai napig aktív közreműködőként van jelen. Kimagasló pályája minden leendő pedagógus számára példamutatásként szolgál.